Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

De website usb stick recovery  is een initiatief, van usb stick recovery.

Datadrager: Hardware waarop usb stick recovery onderzoek dient uit te voeren ten behoeve van data recovery.

Data Recovery: terughalen van verloren of gewiste data van de datadrager

Diagnose: alle analyse-activiteiten, die moet worden verricht om een diagnoserapport te kunnen opstellen. Met deze analyse kan worden bepaald of de data terug te halen is, en zo ja, welke bestanden er terug gehaald kunnen worden.

Offerte: De kosten voor het uitvoeren van de data recovery.

Logische oorzaak: Data wat verloren is geraakt doordat bestanden van uw datadrager is verwijderd, dat bestanden niet meer bewerkt kunnen worden of uw apparatuur bestanden niet meer weergeeft. Logische storingen komen veelal tot stand door virussen, systeem-, software- of hardwareconflicten. In alle gevallen is de storing niet te wijten aan de fysieke toestand van uw harddisk of datadrager. Deze functioneert gewoon naar behoren

Fysieke oorzaak: Uw datadrager geeft uw data beschadigd weer of helemaal niet weer en bestanden kunnen niet meer bewerkt worden. Fysieke storingen komen veelal tot stand doordat de technologie van uw datadrager kapot is gegaan. Om uw hardware te kunnen repareren zal het in een speciale stofvrije ruimte (cleanroom) uit elkaar worden gehaald. Kapotte onderdelen kunnen worden vervangen en beschikbare data kan worden uitgelezen. De Harddisk of datadrager is hierna niet meer te gebruiken.

Online Service: Online internet formulier waardoor Opdrachtgever usb stick recovery een nieuwe opdracht verstrekt, zich inschrijft en akkoord gaat met de voorwaarden. Tevens dient dit systeem om akkoord te gaan met de uitvoering van de data recovery.

Partners: Opdrachtgevers (en eventueel hun cliënten), die gedurende langere tijd diensten leveren en afnemen van usb stick recovery.

Opdrachtgever: persoon of bedrijf welke een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden via het papieren of online inschrijfformulier, telefonisch en/of per e-mail.

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van usb stick recovery zijnde en hierna te noemen leverancier, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van- of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft leverancier het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door usb stick recovery.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht leverancier volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

4. Prijzen

4.1. Onze prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven, en gelden ten tijde van de levering van de diensten. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering één van de kostprijs factoren van usb stick recovery is gestegen, zal usb stick recovery een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening brengen.

5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt ontvangen.

5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Leveringen

6.1 usb stick recovery is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. Risico’s en transport

7.1. Het verzenden van gegevensdragers en/of producten is voor risico van opdrachtgever.

7.2. Het product is voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat usb stick recovery het product heeft afgeleverd, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet is overgedragen. Derhalve blijft opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het product door oorzaak die niet aan usb stick recovery kan worden toegerekend.

7.3. Het product is voor risico van opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.

8. Wijziging opdracht

8.1. usb stick recovery streeft er naar de schriftelijk overeengekomen data naar haar beste kunnen te recoveren dan wel terug te roepen en aan opdrachtgever te verstrekken op CD/DVD-ROM of, indien specifiek schriftelijk overeengekomen, op een andere gegevensdrager.

8.2. De door opdrachtgever aan usb stick recovery voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevensdragers zullen niet door S-RECOVERY aan opdrachtgever worden geretourneerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever draagt derhalve bij verzending kosteloos het eigendom van de gegevensdrager over aan usb stick recovery. Er zal zorgvuldig met data omgaan en zal na schriftelijk verzoek hiertoe van Opdrachtgever alle data van de gegevensdrager verwijderen dan wel wissen en/of de gegevensdrager vernietigen.

8.3. Opdrachtgever vrijwaart usb stick recovery tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door usb stick recovery is geleverd.

8.4. Opdrachtgever erkent bekend te zijn met het feit dat het niet altijd mogelijk is, alle dan wel delen, van de overeengekomen data te recoveren (herstellen) en dat in een dergelijk geval (betaling)verplichtingen van opdrachtgever onder de overeenkomst van kracht blijven.

8.5. Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op kantoortijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

8.6. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.7. Indien , door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is S-RECOVERY gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto te gebeuren.

9.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden usb stick recovery gerechtigd 30 dagen na factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

9.3. usb stick recovery is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin usb stick recovery zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

9.4. Reclames danwel klachten dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ingediend te worden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen  bedrag  heeft  verricht  blijven  alle  geleverde  goederen  eigendom  van S-RECOVERY.

10.2. Ingeval  de  opdrachtgever  enige verplichtingen  uit  de  overeenkomst  tegenover usb stick recovery niet nakomt is usb stick recovery zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van usb stick recovery op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

11. Bijzondere omstandigheden

11.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.2. In bovenstaande gevallen heeft usb stick recovery voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is usb stick recovery gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van usb stick recovery.

12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelem- meringen en in het geval dat usb stick recovery door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van usb stick recovery niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13. Ontbinding

13.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van usb stick recoveryop vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

14. Toepasselijk Recht en Geschillen

14.1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden berecht, onder toepassing van Nederlands recht, door de bevoegde rechter.